© 2019 - Mersin Gençlik Akademi Forumu - Tüm hakları saklıdır.

 

K O M İ T E L E R

 

 

 

Eğitim Komitesi

Milli Eğitimin temel ilkelerinden eşitlik ilkesine göre ‘Her yurttaş, hiçbir ayırım gözetilmeksizin öğretim ve eğitim hakkına sahiptir. Eğitimde, 'Hiçbir kişiye, aileye veya zümreye ayrıcalık tanınamaz.’ ifadesi yer almaktadır. İnsan Hakları evrensel Bildirgesinde de ‘Her bireyin eğitim görme hakkı vardır’ olarak belirtilmiştir.Ancak bu hak doğarken eşit olsa da zamanla birçok yönden eşitsizlik baş gösterir.Bu eşitsizlikler sosyal yapı, ekonomik düzey, ailenin eğitim durumu, coğrafi farklılıklar, beslenme gibi etkenlerden oluşabilmektedir.Eşitlik ilkesinin her coğrafi bölge için farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Hatta bu eşitsizlik aynı bölgedeki farklı okullarda bile hissedilebilmektedir.
Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için önerileriniz nelerdir?

 

 

Çevre Komitesi

Göç, kentleşme ve gecekondulaşma Türkiye’nin 1950’lerden beri en önemli sorununu oluşturmuştur. Kontrolsüz göç hızlı nüfus artışı hızlı kentleşme planlama ve alt yapı yetersizliği bu sorunun başlıca nedenleri arasındadır bu plansız ve düzensiz şehirleşme ülkemizi bir çok açıdan olumsuz yönde etkilemektedir.Bu sorunun önüne geçmek için ne gibi çalışmalar yapılmalıdır?

İnsan Hakları Komitesi

Çocuk gelinlerde dünya ortalamasının üstünde bir orana sahip olan Türkiye’de erken yaşlarda yapılan evliliklerde erkeklerin sayısının 11.008 kişiyken kız çocuklarında yapılan erken evlilik sayısı 100.241 kişi olarak dikkat çekmektedir.Bu durum kızlar içerisinde erkeklerin erken evlilik durumuna göre kıyaslandığında 9 kattan daha fazla olduğu ortaya çıkmaktadır.Türkiye’deki bu ortalamanın dünyaya kıyasla yüksek olduğu görülmektedir.2016 yılında yapılan toplam evlilik sayısının 594.493 olduğu dikkate alındığında ortalama olarak 6 gelinden 1 inin çocuk gelin olduğu anlamına gelmektedir.Ülkemizde daha fazla fizyolojik, mental açıdan kötü ve mutsuz çocuk gelinler görmemek için ne gibi çalışmalar yapılabilir?

 

 

Sağlık Komitesi

Dünyadaki sanayi üreticileri para kazanma içgüdüsüyle ve çoğunlukla insan sağlığı ve çevreye olan etkilerini ciddi boyutlarda araştırmadan her yıl binlerce kimyasal bileşiği üretip piyasaya sürmektedir.insan yaşamının kalitesini artırmak amacıyla kullanılmakta olan kimyasallar ve özellikle tarımsal üretimde kullanılan pestisit ve herbisit vb ilaçların kontrolsüz bilinçsiz ve gereksiz yere kullanılmaları sonucunda bireyin yaşamını ve yaşadığı çevreyi çok ciddi anlamda tehdit eder bir konuma gelmiştir.
Tarımda bilinçsizce kullanılan bu ilaçların insan sağlığını kötü  etkilemesinin önüne nasıl geçilebilir?

 

 

İnovasyon ve Dijital Gelecek Komitesi

Ülkemizde görülen yetersiz Ar-Ge yatırımları bir çok sektörde olduğu gibi inovasyon bölümünde de yetersiz konumdadır.Dünyada hemen hemen bütün sektörlere Ar-Ge yatırımları yapılmıştır fakat bu yatırımlar günümüzde azalmaktadır.Bu yüzden ülkemizde genç zihinler ve tecrübeli bireyler ülkemiz yerine yabancı şirket veya ülkeler de çalışmaya başlamıştır.Günümüzde Türkiye, yeniliklerden ve yeni teknolojilerden gerektiği kadar payını almamaktadır.Ülkemizin bu yolda daha başarılı olması İçin ne gibi çalışmalar yapılabilir?

Ekonomi Komitesi

Yüksek büyüme, yüksek cari açığı ve enflasyonu beraber getirmiş ama işsizlik oranlarına pek bir etkide bulunmamıştır ülkemizde hemen hemen her sektörde görülen işsizlik ve genç yaştaki mezunların ya da kalifiye eleman olarak adlandırılan tecrübeli bireylerin hem özel sektörde hem de devlet bünyesinde iş bulamamaları gibi büyük bir sorun vardır.Ülkemizde görülen yüksek derecedeki işsizlik için ne gibi çalışmalar yapılabilir?

 

 

Dış İlişkiler Komitesi

Türk vatandaşlarına Avrupa birliği tarafından yapılan haksız vize uygulamalarına maruz kalması durumunda  Türk vatandaşlarının ilgili ülke makamları nezdinde bir avukat vasıtasıyla hukuki yollara başvurmaları mümkündür.Fakat bu hukuki süreç genel olarak normalden daha uzun ve birey için yıpratıcı diyebileceğimiz bir süreçtir.Ülkemizde Avrupa birliğinin vizeleriyle sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın daha fazla vakit ve yıpratıcı olarak nitelendirdiğimiz bu süreci yaşamaması İçin ne gibi yeni çalışmalar yapılabilir?

MERSİN GENÇLİK AKADEMİ FORUMU

2020

BAŞVURULAR

Podyum
Presentation_edited.jpg
El bir Kamera Holding

KOMİTE BAŞKANI BAŞVURUSU

GAZETECİ BAŞVURUSU

 

MEGAF İLE İLETİŞİME GEÇİN